แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก lnwasia

1. Username:

2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ *
ดีมากพึงพอใจปานกลางควรปรับปรุงแย่ที่สุด

3. ท่านต้องการให้เว็บไซต์ปรับปรุงเรื่องใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
การฝากการถอนเจ้าหน้าที่ให้บริการผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นต่างๆไม่มี

4. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม